საკონსულტაციო სერვისები

G-IN GROUP HR კონსულტაციები

საკადრო პოლიტიკის საკითხების კონსულტირება

სწორი საკადრო პოლიტიკა ხელს უწყობს კომპანიის განვითარებას, თანამშრომლების ჩართულობის ამაღლებას, კომპანიის ორგანიზაციული კულტურის ზრდას და ადამიანური კაპიტალის მუდმივი განვითარებას. ჩვენ შეგვიძლია დაგეხმაროთ:

პერსონალის მართვასა და როლებისა და პასუხისმგებლობების გადანაწილებაში.

თანამდებობრივი ინსტრუქციების მომზადება, რომლებიც შეესაბამება საკანონმდებლო მოთხოვნებს.

ოპტიმალური ორგანიზაციული სტრუქტურის შექმნა არსებული დეპარტამენტების / განყოფილებების და თანამდებობების გათვალისწინებით

პერსონალის განვითარების და სწავლების განსაზღვრა

შესრულებულ სამუშაოსა და პერსონალის ჩართულობის შეფასება

გადახდის, ბონუსებისა და მოტივაციის სისტემის სტრატეგიის მომზადება

თანამედროვე მსოფლიო ტენდენციებმა და ვალდებულებებმა მოითხოვეს დამსაქმებლის გადასვლა ახალ და გაფართოებულ შრომითი უფლებების ეტაპზე, როგორც თანამშრომლის, ასევე დამსაქმებლის მხრივ. ინვესტორისთვის ერთმნიშვნელოვანია ადგილობრივი სამართლის კონტექსტის ცოდნა, წესების, სამართლებრივი პრეცენდენტების, კომპანიის წესების ადაპტირება შრომითი სამართლის პირობებთან. ამისატვის ჩვენი გუნდი წარმოგიდგენთ სხადასხვა მომსახურეობებს, მათ შორის დასაქმების სამართლებრივი პოლიტიკის, შომითი ხელშეკრულებების შედგენის და სხვა საკითხებში., რომელშიც ჩვენს გუნდს აქვს ფარტო გამოცდილება და ცოდნა.

G-IN GROUP საგადასახადო კონსულტაცია

კონსულტაცია საერთაშორისო საგადასახადო დაგეგმვის კუთხით, ქართული პირდაპირი და ირიბი გადასახადების, წინასწარი საგადასახადო დაგენილებების მოთხოვნის, საგადასახადო ორგანოების გადაწყვეტილებების გასაჩივრება.

ჩვენ წარმატებით გავუწიეთ კონსულტაცია 50 წამყვან საერთაშორისო კომპანიას საერთაშორისო საგადასახდო სტრატეგიის დაგეგმვაში. ჩვენს ვსაზღვრავთ ყველა შესაძლო საგადასახადო რისკებს, ვეხმარებით კომპანიის გადასახადების ოპტიმიზაციაში, ვიყენებთ რა შესაბამის საგადასახადო შეღავათებს, სტიმულატორებს და საერთაშორისო შეთანხმებებს ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების მიზნით. შესრულებული სამუშაო შედეგებს შემკვეთს წარვუდგენთ ნაწერ დასკვნით ფორმაში, საგადასახადო მემორანდუმების ცნებებით და განმარტებებით. ოპერატიული კონსულტაცია ხორციელდება ყველა შემკვეთისათვის მოსახერხებელ ფორმატში (ელ. ფოსტის, ტელეფონის და ნებისმიერი კონფერენცსერვისების არხებით). ასევე ვამზადევთ და წარვადგენთ მოთხოვნებს წინასწარ საგადასახადო გადაწყვეტილებებზე. კლიენტის სახელით ვამზადებთ და შეგვაქვს აპელაციები, საგადასახადო ორგანოს გადაწყვეტილებებზე. აპელაციებზე დადებითი გადაწყვეტილებების დონე აჭარბებს 95%-ს. ჩვენ ვთვლით, რომ საგადასახადო ელემენტების ღრმა და შერჩევითი ანალიზი აუცილებელია კომერციული ორგანიზაციის ფუნქციონირებისათვის. საგადასახადო კითხვებზე ეფექტური გადაწყვეტილებების ძიება წარმოადგენს ჩვენი გუნდის საქმიანობის ნაწილს. ჩვენი ადვოკატთა გუნდის დახმარებით კლიენტებს შეუძლიათ გამოიყენონ ფინასური საკონსულტაციო გუნდიც.

ქონების უფლების რეგისტრაცია, შეერთება და გადაფარვა, იურიდიული ექსპერტიზა, ხელშეკრულებების შედგენა, ლიცენზიების მიღება / ნებართვები, სასამართლო სარჩელის მომზადება, შრომით ურთიერთობების საკითხებზე კონსულტაცია.

ჩვენ წარმოგიდგენთ მომსახურებებს ქართული სამართლის ყველა სფეროს დეტალური კონსულტაციების მხრივ

გეხმარებით მიწის საკუთრების, ტექნიკის, შვილობილი კომპანიების გაფორმების მხრივ

ვთავაზობთ კომლექსური შემოწმების მომსახურებას

შევიმუშავებთ საქმიან პარტნიორებთან, თანამშრომლებთან, სახელმწიფოსთან შესაბამის ხელშეკრულებებს

ვეხმარებით შემკვეთებს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისი ნებართვების და ლიცენზიების მიღებაში

ვთავაზობთ მომსახურებას შემკვეთის ინტერესის დაცვის კუთხით ქართულ სასამართლო ორგანოებში

კონსულტაციებს ვუწევთ შრომითი კანონმდებლობის დაცვის კუთხით

ზემოხსენებული პროცესების გავლის შემდგომ ჩვენ ვსაზღვრავთ რისკებს, დაკავშირებულს ინვესტირებასთან, რომ მივიღოთ ყველა ზომები ტრანზაქციების უსაფრთხოების ზომებისა და რისკების შემცირებისათვის. თუმცა აუცილებელია გვახსოვდეს, რომ უსაფრთხოების ზომები, შემუშავებული კონკრეტული საქმიანობის სფეროსთვის, რომელიც უზრუნველყოფს ინვესტიციის დაცვას, დაფუძნებულია შემუშავების მომენტში არსებულ პრაქტიკაზე.

ინდივიდუალურად შემუშავებული იურიდიული გადაწყვეტა და მორგებული სტრუქტურა თანამედროვე საქმიან გარემოში, რომელიც ემსახურება კლიენტის საუკეთესო ეკონომიკურ და იურიდიულ ინტერესებს, არის კომპანიის საქმიანობის შეუცვლელი ატრიბუტი.

ჩვენი იურისტების გუნდი ორიენტირებულია იურიდიული კონსულტაციების წარმოდგენაზე სამოქალაქო, ადმინისტრაციული და სავაჭრო საკითხებში ყველაზე მაღალ დონეზე. ჩვენი გუნდის ძირითადი მიზანია - კლიენტის არჩევანის ფორმირება უპირატესად მნიშვნელოვან საქმიან ოპერაციებს, ყველაზე რთულ იურიდიული პრობლემებსა და დავებზე.

ჩვენ გუნდს აქვს გამოცდილების ფართო სპექტრი და სპეციალიზირდება პროფესიონალიზმის უმაღლეს სპექტრზე შემდეგე სფეროებში:

Корпоративные правовые услуги включают широкий спектр мероприятий, включая регистрацию и реорганизацию новых юридических лиц, подготовку торговых документов и соглашений о партнерстве, споры между сторонами и другие. Из сложных юридических проблем, наша команда найдет самый оптимальный выход с минимальными финансовыми затратами.

Если вы рассматриваете покупку другой компании или ее акций, продавая свою собственную компанию или ее акции, делая публичное предложение, наша команда готова предложить вам временные и бюджетные услуги, которые помогут вам найти конфиденциальные документы, торговые документы, контракты на продажу акций и другие важные документы для правовой подготовки;

Стоит отметить, что наша команда предоставляет дополнительные ресурсы и усилия не только для успешного завершения дел, но и для создания правовых прецедентов на правовом и международном уровнях, во всех случаях судебных и государственных органов.

 

ჩვენი გუნდი ეყრდნობა ეთიკის ყველაზე მაღალ სტანდარტებს კლიენტების ადგილობრივ და საერთაშორისო ურთიერთობებში საერთაშორისო კომპანიებთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, ფინანსურ დაწესებულებებთან და საელჩოებთან ნდობის და ხელშეწყობის მოპოვების თვალსაზრისით. ჩვენ ვაფასებთ მუდმივი კლიენტების ლოიალობას. ჩვენი გამოცდილება და სპეციალიზაცია საშუალებას გაძლევთ დავაკმაყოფილოთ კლიენტის მოთხოვნები, რომელიც წარმოადგენს ჩვენი გუნდის განუყოფელ თავისებურებას.

იურიდიული პრაქტიკა აჩვენებს რომ, თქვენი იდეები, დიზაინი, პროდუქტები და საფირმო სტილი წარმოადგენს აუცილებელ პირობას ბიზნესის განვითარებისათვის. ჩვენ წარმატებით ვუწევთ კონსულტაციას საერთაშორისო კომპანიებს საავტორო უფლებების, პატენტების, სასაქონლო ნიშნების და ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული კითხვების საკითხებში ქართულ ბაზარზე. ჩვენი სპეციალისტები დაგეხმარებიან თქვენ უპრობლემოდ დაარეგისტრიროთ სავაჭრო ნიშანი, სავაჭრო მარკა, დასახელება და მაქსიმალურ ძალისხმევას განახორციელებენ ამ პროცესში თქვენი დროითი დანახარჯების მინიმიზაციისათვის.

მოითხოვეთ
უკუკავშირი

უფასო კონსულტაციის მისაღებად მოგვწერეთ თქვენი საკონაქტო დეტალები და ჩვენი ერთ-ერთი სპეციალისტი დაგიკავშირდებათ 1 საათის განმავლობაში.